کارت خرید

یافتن محصولات و سرویس ها

پلن A
2,416 تومان ماهانه
فضای میزبانی وب 200 مگابایت

ترافیک ماهانه 10 گیگابایت

مقدار حافظه رم 1 گیگابایت

مقدار استفاده از CPU سرور 30 درصد

پشتیبانی 24 ساعته

تعداد پست الکترونیک – نامحدود

تعداد زیر دامنه – نامحدود

تعداد پارک دامنه – نامحدود

30 روز بازگشت هزینه

بک آپ روزانه و هفتگی

سرویس کلود لینوکس

ایمن در برابر حلمه های سیملینک و بروت فورس

ارائه محیط ایزوله به هر کاربر

دسترسی به FTPپلن B
4,080 تومان ماهانه
فضای میزبانی وب 600 مگابایت

ترافیک ماهانه 30 گیگابایت

مقدار حافظه رم 1 گیگابایت

مقدار استفاده از CPU سرور 50 درصد

پشتیبانی 24 ساعته

تعداد پست الکترونیک – نامحدود

تعداد زیر دامنه – نامحدود

تعداد پارک دامنه – نامحدود

30 روز بازگشت هزینه

بک آپ روزانه و هفتگی

سرویس کلود لینوکس

ایمن در برابر حلمه های سیملینک و بروت فورس

ارائه محیط ایزوله به هر کاربر

دسترسی به FTPپلن C
5,750 تومان ماهانه
فضای میزبانی وب 1200 مگابایت

ترافیک ماهانه 60 گیگابایت

مقدار حافظه رم 1.2 گیگابایت

مقدار استفاده از CPU سرور 50 درصد

پشتیبانی 24 ساعته

تعداد پست الکترونیک – نامحدود

تعداد زیر دامنه – نامحدود

تعداد پارک دامنه – نامحدود

30 روز بازگشت هزینه

بک آپ روزانه و هفتگی

سرویس کلود لینوکس

ایمن در برابر حلمه های سیملینک و بروت فورس

ارائه محیط ایزوله به هر کاربر

دسترسی به FTPپلن D
8,250 تومان ماهانه
فضای میزبانی وب 5000 مگابایت

ترافیک ماهانه 100 گیگابایت

مقدار حافظه رم 1.2 گیگابایت

مقدار استفاده از CPU سرور 50 درصد

پشتیبانی 24 ساعته

تعداد پست الکترونیک – نامحدود

تعداد زیر دامنه – نامحدود

تعداد پارک دامنه – نامحدود

30 روز بازگشت هزینه

بک آپ روزانه و هفتگی

سرویس کلود لینوکس

ایمن در برابر حلمه های سیملینک و بروت فورس

ارائه محیط ایزوله به هر کاربر

دسترسی به FTPپلن E
16,500 تومان ماهانه
فضای میزبانی وب 10000 مگابایت

ترافیک ماهانه 100 گیگابایت

مقدار حافظه رم 1.2 گیگابایت

مقدار استفاده از CPU سرور 65 درصد

پشتیبانی 24 ساعته

تعداد پست الکترونیک – نامحدود

تعداد زیر دامنه – نامحدود

تعداد پارک دامنه – نامحدود

30 روز بازگشت هزینه

بک آپ روزانه و هفتگی

سرویس کلود لینوکس

ایمن در برابر حلمه های سیملینک و بروت فورس

ارائه محیط ایزوله به هر کاربر

دسترسی به FTPپلن F
33,000 تومان ماهانه
فضای میزبانی وب 20000 مگابایت

ترافیک ماهانه 100 گیگابایت

مقدار حافظه رم 2 گیگابایت

مقدار استفاده از CPU سرور 75 درصد

پشتیبانی 24 ساعته

تعداد پست الکترونیک – نامحدود

تعداد زیر دامنه – نامحدود

تعداد پارک دامنه – نامحدود

30 روز بازگشت هزینه

بک آپ روزانه و هفتگی

سرویس کلود لینوکس

ایمن در برابر حلمه های سیملینک و بروت فورس

ارائه محیط ایزوله به هر کاربر

دسترسی به FTPپلن H
41,250 تومان ماهانه
فضای میزبانی وب 30000 مگابایت

ترافیک ماهانه 100 گیگابایت

مقدار حافظه رم 2 گیگابایت

مقدار استفاده از CPU سرور 75 درصد

پشتیبانی 24 ساعته

تعداد پست الکترونیک – نامحدود

تعداد زیر دامنه – نامحدود

تعداد پارک دامنه – نامحدود

30 روز بازگشت هزینه

بک آپ روزانه و هفتگی

سرویس کلود لینوکس

ایمن در برابر حلمه های سیملینک و بروت فورس

ارائه محیط ایزوله به هر کاربر

دسترسی به FTP