سبد خرید

یافتن کالاها و سرویسها

پلن A
14,000 تومان ماهانه
فضای میزبانی وب 250 مگابایت

ترافیک ماهانه 30 گیگابایت

پشتیبانی 24 ساعته

دامنه IR رایگان (برای خرید یکساله)

تعداد پست الکترونیک – نامحدود

تعداد زیر دامنه – نامحدود

تعداد پارک دامنه – نامحدود

7 روز بازگشت هزینه

بک آپ هفتگی

ایمن در برابر حلمه های سیملینک و بروت فورس

ارائه محیط ایزوله به هر کاربر

دسترسی به FTPپلن B
18,000 تومان ماهانه
فضای میزبانی وب 500 مگابایت

ترافیک ماهانه 45 گیگابایت

دامنه IR رایگان (برای خرید یکساله)

پشتیبانی 24 ساعته

تعداد پست الکترونیک – نامحدود

تعداد زیر دامنه – نامحدود

تعداد پارک دامنه – نامحدود

7 روز بازگشت هزینه

بک آپ هفتگی

ایمن در برابر حلمه های سیملینک و بروت فورس

ارائه محیط ایزوله به هر کاربر

دسترسی به FTPپلن C
24,000 تومان ماهانه
فضای میزبانی وب 2100 مگابایت

ترافیک ماهانه 100 گیگابایت

دامنه IR رایگان (برای خرید یکساله)

پشتیبانی 24 ساعته

تعداد پست الکترونیک – نامحدود

تعداد زیر دامنه – نامحدود

تعداد پارک دامنه – نامحدود

7 روز بازگشت هزینه

بک آپ هفتگی

ایمن در برابر حلمه های سیملینک و بروت فورس

ارائه محیط ایزوله به هر کاربر

دسترسی به FTPپلن D
34,000 تومان ماهانه
فضای میزبانی وب 5000 مگابایت

ترافیک ماهانه 150 گیگابایت

دامنه IR رایگان (برای خرید یکساله)

بدون Add on Domain

پشتیبانی 24 ساعته

تعداد پست الکترونیک – نامحدود

تعداد زیر دامنه – نامحدود

تعداد پارک دامنه – نامحدود

7 روز بازگشت هزینه

بک آپ هفتگی

ایمن در برابر حلمه های سیملینک و بروت فورس

ارائه محیط ایزوله به هر کاربر

دسترسی به FTPپلن E (حرفه ای)
شروع از
44,000 تومان ماهانه
فضای میزبانی وب 10000 مگابایت

ترافیک ماهانه 200 گیگابایت

دامنه IR رایگان (برای خرید یکساله)

تعداد Add on domain 3 عدد

پشتیبانی 24 ساعته

تعداد پست الکترونیک – نامحدود

تعداد زیر دامنه – نامحدود

تعداد پارک دامنه – نامحدود

7 روز بازگشت هزینه

بک آپ هفتگی

ایمن در برابر حلمه های سیملینک و بروت فورس

ارائه محیط ایزوله به هر کاربر

دسترسی به FTP

قابلیت انتخاب بازدید نامحدود سایتپلن F (حرفه ای)
شروع از
54,000 تومان ماهانه
فضای میزبانی وب 20000 مگابایت

ترافیک ماهانه 250 گیگابایت

دامنه IR رایگان (برای خرید یکساله)

تعداد Add on domain 5 عدد

پشتیبانی 24 ساعته

تعداد پست الکترونیک – نامحدود

تعداد زیر دامنه – نامحدود

تعداد پارک دامنه – نامحدود

7 روز بازگشت هزینه

بک آپ هفتگی

ایمن در برابر حلمه های سیملینک و بروت فورس

ارائه محیط ایزوله به هر کاربر

دسترسی به FTP

قابلیت انتخاب بازدید نامحدود سایتپلن G (حرفه ای)
شروع از
640,000 تومان ماهانه
فضای میزبانی وب 30000 مگابایت

ترافیک ماهانه 300 گیگابایت

دامنه IR رایگان (برای خرید یکساله)

تعداد Add on domain 7 عدد

پشتیبانی 24 ساعته

تعداد پست الکترونیک – نامحدود

تعداد زیر دامنه – نامحدود

تعداد پارک دامنه – نامحدود

7 روز بازگشت هزینه

بک آپ هفتگی

ایمن در برابر حلمه های سیملینک و بروت فورس

ارائه محیط ایزوله به هر کاربر

دسترسی به FTP

قابلیت انتخاب بازدید نامحدود سایتپلن H (شرکتی)
شروع از
200,000 تومان ماهانه

فضای میزبانی وب نامحدود

ترافیک ماهانه نامحدود

دامنه IR رایگان (برای خرید یکساله)

تعداد Add on domain 10 عدد

پشتیبانی 24 ساعته

تعداد پست الکترونیک – نامحدود

تعداد زیر دامنه – نامحدود

تعداد پارک دامنه – نامحدود

7 روز بازگشت هزینه

بک آپ هفتگی

ایمن در برابر حلمه های سیملینک و بروت فورس

ارائه محیط ایزوله به هر کاربر

دسترسی به FTP

قابلیت انتخاب بازدید نامحدود سایت