ایجاد child host در پنل دامنه Child Host یا Child Name Server سرویسی است برای ایجاد و تنظیم DNS های اختصاصی، بدین معنا که چنانچه شما بخواهید DNS ها را بر روی نام همان دامنه ایجاد کنید لازم است قبلا آنها را به پنل دامنه معرفی کنید. در ادامه چگونگی ایجاد این تنظیمات در پنل

Read more…