عدم تغییر اطلاعات Whois! مطابق با قوانین ICANN سیاست گذار ثبت دامنه در دنیا، لازم است مالکین دامنه پس از انتقال دامنه اقدام به تایید اطلاعات خود از طریق ایمیل نمایند تا مشخصات دامنه در whois تغییر کند. بدین صورت که یک ایمیل با عنوان Please confirm your contact details for future domain name registrations

Read more…