FTP Session Control در سی پنل بوسیله این سرویس می توانید از میزان و زمان های استفاده از FTP شما توسط کاربران خود آگاه شوید. همچنین در مواقع لزوم کاربران تان را متوقف نمایید. این سرویس براس شما مفید خواهد بود، زیرا به شما امکان می دهد که کاربران شما بدون اجازه به فایل های

Read more…