آموزش پاسخگوی خودکار ایمیل در سی پنل Autoresponders برای اینکه بتوانید به صورت خودکار برای کسانی که به آدرس پست الکترونیکی شما ایمیل می فرستند، پاسخ ثابتی را ارسال نمایید از این گزینه استفاده نمایید. آموزش پاسخگوی خودکار ایمیل در سی پنل Autoresponders