Choose Log Programs در سی پنل این تابع به شما اجازه می دهد تا زمانی که آمارهای سایت را می بینید، انتخاب کنید که چه وضعیت هایی از برنامه ها را استفاده خواهید کرد. البته اگر اجازه به شما داده شده باشد. برای استفاده از این بخش، ابتدا وارد سی پنل سایت تان شوید و

Read more…

FTP Session Control در سی پنل بوسیله این سرویس می توانید از میزان و زمان های استفاده از FTP شما توسط کاربران خود آگاه شوید. همچنین در مواقع لزوم کاربران تان را متوقف نمایید. این سرویس براس شما مفید خواهد بود، زیرا به شما امکان می دهد که کاربران شما بدون اجازه به فایل های

Read more…