آشنایی با شناسه های کاربری دامنه های .IR مدیریت دامنه های .ir به 4 سطح زیر تقسیم شده اند: -صاحب امتیاز این سطح، بالاترین سطح مدیریتی دامنه های .ir می باشد. شخص صاحب امتیاز، مالک قانونی دامنه است و مشخصات دامنه به نام او ثبت می شود. -رابط اداری کلیه ارتباطات با شرکت نیک، از

Read more…