بررسی دستور umask توسط این فرمان مجوزهای پیش فرض فایل ها و شاخه های سیستم را در زمان ساخت آنها می توان مشخص کرد. در واقع این دستور نشان دهندۀ مجوزهایی است که فایل دارای آنها نیست. شکل کلی این دستور به صورت زیر است: # mask [options] mode از جمله سوئیچ های این دستور

Read more…