دريافت کلمه عبور شناسه NIC.IR با توجه به امکاناتی که اخیرا شرکت NIC در اختیار نمایندگان خود قرار داده است، کاربران جهت ثبت دامنه دیگر نیازی به مراجعه به وب سایت شرکت نیک جهت ایجاد شناسه کاربری ندارند. لذا در مراحل ثبت دامنه که از طریق وب سایت نماینده انجام می پذیرد، شناسه به طور

Read more…