دستیابی به کد انتقال دامنه های بین المللی این کد که برای انتقال دامنه های بین المللی بین دو رجیسترار مختلف مورد استفاده قرار می گیرد در دو مسیر زیر قابل مشاهده است: -ناحیه کاربری خود ابرسرور -کنترل پنل دامنه در Resello روش اول: ناحیه کاربری خود در ابرسرور ابتدا با استفاده از یوزر و

Read more…