بررسی دستور chfn با استفاده از این دستور کاربر می توانداطلاعات شخصی خود مانند نام کامل، شمارۀ محل کار و …. را تغییر دهد که همۀ این تغییرات در فایل passwd اعمال می شوند. شکل کلی این دستور به صورت زیر است: chfn [options] UserID # برخی از سوئیچ هایی که می توانند با این

Read more…