مدیریت پروسس های لینوکس با دستور kill و pid تعریف فرایند: به زبان ساده هر برنامه ای که در اجرا شدن در حافظه کامپیوتر است را یک process یا فرایند می گویند که دارای یک شماره شناسایی منحصر به فرد به نام (process ID)PID است و سیستم عامل به وسیله این شماره هر فرایند را

Read more…