عدم تغییر اطلاعات Whois! مطابق با قوانین ICANN سیاست گذار ثبت دامنه در دنیا، لازم است مالکین دامنه پس از انتقال دامنه اقدام به تایید اطلاعات خود از طریق ایمیل نمایند تا مشخصات دامنه در whois تغییر کند. بدین صورت که یک ایمیل با عنوان Please confirm your contact details for future domain name registrations

Read more…

ایمیل های اعتبار سنجیResello مطابق با قوانین ICANN سیاست گذار ثبت دامنه در دنیا، مالکین دامنه پس از ثبت اطلاعات در رجیسترار یا ثبت دامنه لازم است اقدام به تایید اطلاعات خود از طریق ایمیل نمایند. در همین راستا رجیسترار Resello از اواسط سال 2014 اقدام به اجرای این قانون نمود. مقاله کنونی در خصوص

Read more…