بررسی دستور و فرمان chgrp از این دستور به منظور تغییر گروه فایل و شاخه مورد نظر استفاده می شود. شکل کلی آن همانند chown است: Chgrp [options] group_name file_name# به طور نمونه در مثال زیر گروه تمام فایل هایی که در مسیر /home/docs قرار دارند به گروه dba تغییر پیدا می کند. Chgrp -R

Read more…