بررسی دستور chmod از این دستور برای تغییر در مجوز فایل ها یا شاخه ها استفاده می شود که شکل کلی آن بدین صورت است: chmod # نمونه ای از این دستور به صورت زیر است که در آن به همۀ کاربران (other,group,owner) مجوز اجرا داده می شود. chmod a=x demo.sh # با استفاده از

Read more…