بررسی دستور chown از این دستور به منظور تغییر صاحب یا owner یک فایل یا شاخه استفاده می شود. در این دستور می توان به همراه مشخص کردن صاحب فایل، گروه معینی را هم به وی تخصیص داد. شکل کلی دستور chown به صورت زیر است: chown [options] owner [: group] file or folder_ name

Read more…