بازگشایی قفل دامنه های بین المللی در حالت معمول جهت جلوگیری از انتقال غیر مجاز دامنه، قفل آن یا اصطلاحا Transfer Lock در زمان ثبت فعال می گردد. در این حالت با اخذ گزارش Whois وضعیت دامنه Locked یا Client Transfer Prohibited  نمایش داده می شود. بنابراین در صورتی که تمایل به انتقال دامنه بین

Read more…

مدیریت دامنه از طریق ناحیه کاربری ابتدا با استفاده از یوزر و پسورد خود در ابرسرور، وارد ناحیه کاربری تان شوید. ازمنوی دامنه ها، گزینه دامنه های من را انتخاب نمایید. لیستی حاوی دامنه های سفارش داده شده و اطلاعات ثبت در این شرکت (ابرسرور) ، نمایش داده خواهد شد. دکمه مدیریت دامنه موجود در

Read more…