حذف دامنه های IR قبل از ثبت نهایی چنانچه تمایل به لغو درخواست ثبت دامنه های IR. دارید، بایستی ابتدا توجه کنید که مراحل ثبت و تایید دامنه توسط شرکت نیک تکمیل شده است یا خیر. در این صورت : -ابتدا از طریق راهنمای نحوه ورود به پنل کاربری NIC نسبت به ورود اقدام نمایید.

Read more…