مشاهده مصرف دیسک اکانت بصورت جزئیDisk Space Usage یکی از بخش های سی پنل که می تواند در مدیریت اطلاعات و همین طور وب سایت به شما کمک کند Disk Space usage می باشد. در این قسمت علاوه بر مشاهده مجموع میزان فضای استفاده شده در مقایسه با ظرفیت کل می تواند میزان فضای استفاده

Read more…