مدیریت دامنه از طریق ناحیه کاربری ابتدا با استفاده از یوزر و پسورد خود در ابرسرور، وارد ناحیه کاربری تان شوید. ازمنوی دامنه ها، گزینه دامنه های من را انتخاب نمایید. لیستی حاوی دامنه های سفارش داده شده و اطلاعات ثبت در این شرکت (ابرسرور) ، نمایش داده خواهد شد. دکمه مدیریت دامنه موجود در

Read more…