تمدید دامنه ابتدا با وارد نمودن یوزر و پسورد خود ، نسبت به ورود ناحیه کاربری ابرسرور اقدام نمایید. جهت تمدید دامنه های ملی یک ماه قبل از تاریخ انقضای دامنه صورت حساب برای کاربر ایجاد می گردد و همچنین شماره صورت حساب جهت اطلاع کاربر، به آدرس ایمیل ایشان نیز ارسال می گردد. در

Read more…