آموزش راه اندازی سرویس dhcp لینوکس سرویس (dynamic host configuration protocol) DHCP از جمله سرویس های پایه جهت مدیریت شبکه های توسعه یافته است که در استاندارد RFC 2131 تعریف شده است. در این مقاله آموزش راه اندازی سرویس dhcp لینوکس داده میشود. وظیفه اصلی این سرویس مدیریت و تخصیص IP به ماشین های یک

Read more…