بررسی دستور (System Activity Report) sar بررسی دستور (System Activity Report) sar ، این دستور از میانگین عملیات و فعالیت های سیستم گزارش می گیرد. این گزارش عموما در بازه های زمانی معین نمایش داده می شود و شکل کلی این دستور به صورت زیر است: sar time reporting_number# به طور مثال فرمان زیر 5

Read more…