بررسی فایل inittab بررسی فایل inittab : این که نحوه پیکربندی و کارفرایند init را مشخص می کند. فرایند init والد همۀ فرایندهای سیستم بوده و با ایجاد فرایند getty یا mingetty به کاربر یک ترمینال متنی می دهد تا توسط آن به سیستم login کند. در انتها، این فرایند توسط child های خود resourceهای

Read more…