کنترل دسترسی ACL لینوکس چیست Access Control List لیست های کنترل دسترسی ACL از جمله امکاناتی است که در هستۀ نسخۀ 2.6 خود را به شکل جدی نشان داد و به وسیله آن کاربران قادر خواهند بود، کنترل بیشتری بر روی مجوزهای فایل ها و شاخه ها داشته باشند. کنترل دسترسی ACL لینوکس چیست Access

Read more…