Analog Stats در سی پنل Analog Stats می تواند اطلاعات ساده ای را در مورد تعداد بازدید کنندگان سایت را برای شما مشخص کند. Analog سریع و در عین حال راهنمای خوبی برای نشان دادن اطلاعات ساده می باشد. به طور مثال در طول یک ماه به خصوص، چه مقدار بازدید کننده از وب سایت

Read more…