Trust در اکتیودایرکتوری چیست اکتیودایرکتوری از ارتباطات Trust (trust relationships) برای دسترسی بین چندین دامنه و یا جنگل، چه در یک جنگل تنها و یا در چندین شبکه سازمانی استفاده می کند. همان طور که از نام trust پیداست به مدیران شبکه اجازه می دهد تا به کاربران یک دامنه خاص امکان دسترسی به منابع

Read more…