بررسی دستور و فرمان chgrp

از این دستور به منظور تغییر گروه فایل و شاخه مورد نظر استفاده می شود. شکل کلی آن همانند chown است:

Chgrp [options] group_name file_name#

به طور نمونه در مثال زیر گروه تمام فایل هایی که در مسیر /home/docs قرار دارند به گروه dba تغییر پیدا می کند.

Chgrp -R dba /home/docs#

بررسی دستور و فرمان chgrp

So, what do you think ?

بالا
نماد الکترونیک دوستاره شرکت هاستینگ ابر سرور