بررسی دستور chfn

با استفاده از این دستور کاربر می توانداطلاعات شخصی خود مانند نام کامل، شمارۀ محل کار و …. را تغییر دهد که همۀ این تغییرات در فایل passwd اعمال می شوند. شکل کلی این دستور به صورت زیر است:

chfn [options] UserID #

برخی از سوئیچ هایی که می توانند با این دستور استفاده شوند در زیر لیست شده اند:
-f : برای تغییر نام کاربر استفاده می شود.
-o : برای تغییر شماره تلفن اتاق کارتان می توانید از این سوئیچ استفاده کنید.
-p : به منظور تغییر شماره تلفن محل کارتان از این سوئیچ استفاده کنید.
-h : برای تغییر تلفن منزل استفاده می شود.
-m : از این سوئیچ برای اضافه کردن فیلدهایی که به طور پیش فرض تعریف نشده اند استفاده می شود. به طور مثال جهت تغییر نام کامل کاربر user1 به test در فایل passwd از فرمان زیر استفاده می کنیم:

chfn -f test user1 #

توجه داشته باشید که با این فرمان تنها نام کاربری تغییر می کند و UserID و Username کاربر در زمان login بدون تغییر باقی می ماند.

بررسی دستور chfn

So, what do you think ?

بالا
نماد الکترونیک دوستاره شرکت هاستینگ ابر سرور