بررسی دستور chmod

از این دستور برای تغییر در مجوز فایل ها یا شاخه ها استفاده می شود که شکل کلی آن بدین صورت است:

chmod #

نمونه ای از این دستور به صورت زیر است که در آن به همۀ کاربران (other,group,owner) مجوز اجرا داده می شود.

chmod a=x demo.sh #

با استفاده از سوئیچ a مجوز مورد نظر را می توان روی تمام کاربران اعمال کرد. بنابراین در مثال فوق مجوز اجرای فایل demo.sh برای تمامی کاربرها فعال خواهد شد.

chmod go+rw -R /home/document #

در مثال دیگری مشاهده می کنید که به کاربران group و other مجوز خواندن و نوشتن بر روی تمام فایل های موجود مسیر /home/document داده می شود. می توان به جای مقدار go+rw از 766 نیز استفاده کرد (که در آن به مالک با عدد 7 تمام مجوزها داده می شود).

chmod 744 /home/all/test #

با اجرای این فرمان مجوزهای کاربران برای فایل test به صورت زیر تعریف خواهد شد:

Rwx r– r–

یعنی مالک فایل دارای هر سه مجوز خواندن و نوشتن و اجرا کردن فایل ذکر شده است ولی کاربرهای group و other تنها دارای مجوز خواندن فایل هستند.

chmod 1755 -R /home/all/books #

در این مثال به شاخۀ مورد نظر مجوز sticky و به تمام فایل ها و زیر شاخه های موجود در books مجوز 755 داده شده است که می توان ان را به صورت r-x r-t نمایش داد. اما با توجه به اینکه مجوز sticky برای شاخه /books فعال است، بنابراین تنها مالک فایل ها قادرند فایل ها را حذف کنند.

بررسی دستور chmod

So, what do you think ?

بالا
نماد الکترونیک دوستاره شرکت هاستینگ ابر سرور