بررسی دستور chown

از این دستور به منظور تغییر صاحب یا owner یک فایل یا شاخه استفاده می شود. در این دستور می توان به همراه مشخص کردن صاحب فایل، گروه معینی را هم به وی تخصیص داد. شکل کلی دستور chown به صورت زیر است:

chown [options] owner [: group] file or folder_ name #

رایج ترین سوئیچی که در این دستور به کار می رود –R است که باعث می شود فرمان در زیر شاخه های یک شاخۀ مشخص اعمال شود. به طور مثال در اینجا صاحب فایل demo.docرا به کاربر ali تغییر دادیم.

chown ali /home/demo.doc #

همانطور که عنوان شد می توان همزمان با تغییر صاحب فایل، گروه مالک فایل را نیز تغییر داد که در مثال زیر آن را مشاهده می کنید:

chown ali:sales demo.txt #

در این مثال صاحب فایل demo.txt را به ali و گروه این فایل را به sales تغییر داده ایم.

بررسی دستور chown

So, what do you think ?

بالا
نماد الکترونیک دوستاره شرکت هاستینگ ابر سرور