بررسی دستور umask

توسط این فرمان مجوزهای پیش فرض فایل ها و شاخه های سیستم را در زمان ساخت آنها می توان مشخص کرد. در واقع این دستور نشان دهندۀ مجوزهایی است که فایل دارای آنها نیست. شکل کلی این دستور به صورت زیر است:
# mask [options] mode
از جمله سوئیچ های این دستور –S می باشد که موجب می شود خروجی در قالب حروف نمایش داده شود. اجرای این فرمان به تنهایی مجوز پیش فرض سیستم جاری را نشان می دهد. جهت تعیین مجوز پیش فرض سیستم، برای فایل های ورودی این فرمان را از 666 و برای شاخه ها از 777 کسر می کنیم تا مجوز پیش فرض مشخص شود، مثلا اگر خروجی فرمان umask مقدار 0022 است آنگاه مجوز پیش فرض شاخه های ساخته شده 0755 و مجوز پیش فرض فایل ها 0644 خواهد بود.

بررسی دستور umask

So, what do you think ?

بالا
نماد الکترونیک دوستاره شرکت هاستینگ ابر سرور