بررسی فایل inittab

بررسی فایل inittab : این که نحوه پیکربندی و کارفرایند init را مشخص می کند.
فرایند init والد همۀ فرایندهای سیستم بوده و با ایجاد فرایند getty یا mingetty به کاربر یک ترمینال متنی می دهد تا توسط آن به سیستم login کند. در انتها، این فرایند توسط child های خود resourceهای سیستم عامل را در اختیار سایر کاربران قرار می دهد. اجزای این فایل از خطوطی با 4 فیلد تشکیل شده اند که این فیلدها به شرح زیر هستند:

Label : runlevel : activity : process

اگر در خطی جای عبارت process خالی باشد یعنی آن فرایند، هدهف است.
چنانچه جای عبارت runlevel خالی باشد یعنی فرایند موجود در آن خط بر روی همه runlevelها اعمال می شود.
همۀ runlevelهای سیستم در مسیرهایی با الگوی /etc/rc.d/rc X قراردارند که X در آن شمارۀ runlevel است. در هر یک از این شاخه ها مجموعه ای از این فایل ها وجود دارند که با حرف S وK شروع می شوند. فایل هایی که با S شروع می شوند در سطح اجرایی مورد نظر سرویس خاصی را بالا می آورند و فایل هایی که با K شروع می شوند سرویس معینی را در آن runlevel از بین می برند.
اصلی ترین عباراتی که می توانند به عنوان activity در فایل inittab قرار بگیرند عبارتند از:
Wait: منتظر اجرای اجزای فرایند مورد نظر باقی بماند.
Respawn: همواره یک کپی از فرایند در حال اجرا را در حافظه داشته باشد. بدین ترتیب فرایند هیچ گاه kill نمی شود.

Off: فرایند مورد نظر را هیچ گاه اجرا نکند.
Once: تنها یکبار فرایند مورد نظر اجرا شود.

Ca : : ctrlaltdel : /sbin/ shutdown -t 3 -r now

این خط در فایل inittab دارای برچسب ca است و در همه runlevelها نیز قابل اجراست، به این معنی است که با فشردن دکمه های ctrl+alt+del فرمان shutdown از مسیر sbin اجرا می شود و پس از 3 دقیقه سیستم خاموش می شود. دستور shutdown از جمله فرامین سیستم است که به منظور خاموش کردن سیستم استفاده می شود. برخی از سوئیچ های این دستور عبارتند از:

-h: سیستم را در حالت halt قرارمی دهد.(خاموش می کند)
-r : سیستم را reboot می کند.
-t: بعد از مدت زمانیکه مشخص می کنید سیستم خاموش می شود.
-f: هنگام خاموش شدن فایل سیستم را کنترل می کند.

Runlevel ها در لینوکس: منظور از runlevel ها در گنو/ لینوکس این است که سیستم عامل در چه مدی بالا می آید و چه سرویس هایی را در اختیار کاربر سیستم قرار خواهد داد. 7 سطح اجرایی یا runlevel استاندارد در توزیع های لینوکسی مانند redhat وجود دارند که عبارتند از:

Runlevel 0 : halt

خاموش شدن سیستم

Ranlevel 1 : Single user mode

تنها یک کاربر می تواند با سیستم کار کند

Runlevel 2 : Multi user mode

چند کاربر اجازۀ ورود به سیستم دارند اما بدون امکانات شبکه و محیط گرافیکی

Runlevel 3 : Full multi user mode

اجازه کار چند کاربر با امکانات شبکه

Runlevel 4 : Unused

بلااستفاده و رزرو شده

Runlevel 5 : Full multi user mode with X server

محیط چند کاربره و امکانات شبکه و محیط گرافیکی را در اختیار کاربر می گذارد

Runlevel 6 : reboot

راه اندازی مجدد سیستم عامل

برای سوئیچ کردن بین runlevel ها می¬توان از دستور init استفاده کنیم:

# init runlevel number

همچنین با استفاده از فرامین runlevel ها و who قادر خواهید بود، سطح اجرایی جاری سیستم را مشاهده کنید.
بررسی فایل inittab

So, what do you think ?

بالا
نماد الکترونیک دوستاره شرکت هاستینگ ابر سرور