تنظیم کران جابز Cron Jobs با دستور crontab

این دستور همانند at است با این تفاوت که at فرمان خاصی را تنها یکبار اجرا می کند ولی cron موجب اجرای یک پروسه در بازه های زمانی معین می شود که همان تنظیم کران جابز Cron Jobs با دستور crontab می باشد. جهت مشخص کردن بازه های زمانی جهت اجرای رویه مورد نظر از فرمان crontab با سوئیچ –c می توان استفاده کرد که قالب وارد کردن این بازه ها به شکل زیر است:
ستون ششم ستون پنجم ستون چهارم ستون سوم ستون دوم ستون اول
دستور مورد نظر روز از هفته ماه روز ساعت دقیقه
به طور مثال با دستور crontab می توانید مشخص کنید که عمل تهیۀ نسخۀ پشتیبان در زمان های خاصی انجام شود و یا سیستم log بگیرد. تنظیماتی که با دستور crontab انجام می دهید در فایل crontab ذخیره می شود. برای کار با دستور crontab باید سرویس cron بالا باشد. دستور زیر تنظیماتی که برای فایل crontab انجام داده اید را لیست می کند:

crontab -1 #

در مسیر /var/spool/cron نیز برای هر کاربر یک فایل به منظور اعمال زمان بندی کارهای مختلف وجود دارد. دستور crontab با فرمت زیر به منظور زمان بندی برای کاربران سیستم است:

crontab -u user_name -e#

معمولاً فایل crontab را در شاخه /tmp قرارمی دهند تا در صورتی که سیستم crash کرد، پیکربندی crontab اصلی از بین نرود. به طور نمونه مثال زیر موجب می شود در ساعت 1 هر 5 روز یکبار از شاخه /var/log پشتیبان گرفته شود.

0 1 */5 * * tar cvfz log_back.tar.gz /var/log

تنظیم کران جابز Cron Jobs با دستور crontab

So, what do you think ?

بالا
نماد الکترونیک دوستاره شرکت هاستینگ ابر سرور