قوانین Grub لینوکس برای نامگذاری دیسک و پارتیشن

قوانین Grub لینوکس برای نامگذاری دیسک و پارتیشن آنها استفاده می کند، متفاوت از نامگذاری سایر قطعات سخت افزاری است. به طور مثال شماره گذاری پارتیشن ها در اینجا از صفر شروع می شود. پس (hd0,0) اولین پارتیشن از اولین دیسک سخت سیستم است. همچنین دیسک سختی که به عنوان Primary Master به سیستم mount شده است نیز با نام /dev/hda شناخته می شود.
4 پارتیشن فیزیکی را می توان با شماره های 0 تا 3 ایجاد کرد و در صورت ساخت پارتیشن های منطقی شمارۀ آنها از 4 شروع خواهد شد.
(hd0,0): اولین پارتیشن فیزیکی از اولین دیسک سخت
(hd0,1): دومین پارتیشن فیزیکی از اولین دیسک سخت
(hd0,2): سومین پارتیشن فیزیکی از اولین دیسک سخت
(hd0,3): چهارمین پارتیشن فیزیکی از اولین دیسک سخت ( معمولاً پارتیشن Extended می شود)
(hd0,4): اولین پارتیشن منطقی اولین دیسک
(hd0,5): دومین پارتیشن منطقی اولین دیسک
GRUB تفاوتی بین دیسک های IDE, SCSI و RAID قائل نمی شود. تمام دیسک های سخت سیستم توسط BIOS یا دیگر کنترلرهای موجود، بر اساس ترتیب بالا آمدن سیستم، در BIOS شماره گذاری می شوند. GRUB قادر به نگاشت دقیق اسامی قطعات سخت افزاری سیستم به عنوان بخشی از ابزارهای BIOS نیست. این کار توسط فایلی به نام device.map صورت می گیرد که در صورت لزوم می توان آن را ویرایش کرد. مسیر کامل GRUB شامل نام قطعه ای از سیستم است که در داخل پرانتز نوشته شده است و مسیر دقیق فایل مربوطه را در سیستم فایل مشخص می کند.

قوانین Grub لینوکس برای نامگذاری دیسک و پارتیشن

So, what do you think ?

بالا
نماد الکترونیک دوستاره شرکت هاستینگ ابر سرور