بررسی راه انداز سیستم عامل لینوکس در یک نگاه بررسی راه انداز سیستم عامل لینوکس را به صورت زیر می توان نشان داد: BIOS (POST)—–>CMOS ——>Sector 0 —–>Boot loader —–>OS selection —->Kernel Loading —>init process —>Fork System processes —> getty process —>login حال به تشریح هر یک از مراحل فوق در یک سیستم می پردازیم:

Read more…

قوانین Grub لینوکس برای نامگذاری دیسک و پارتیشن قوانین Grub لینوکس برای نامگذاری دیسک و پارتیشن آنها استفاده می کند، متفاوت از نامگذاری سایر قطعات سخت افزاری است. به طور مثال شماره گذاری پارتیشن ها در اینجا از صفر شروع می شود. پس (hd0,0) اولین پارتیشن از اولین دیسک سخت سیستم است. همچنین دیسک سختی

Read more…

کنترل دسترسی ACL لینوکس چیست Access Control List لیست های کنترل دسترسی ACL از جمله امکاناتی است که در هستۀ نسخۀ 2.6 خود را به شکل جدی نشان داد و به وسیله آن کاربران قادر خواهند بود، کنترل بیشتری بر روی مجوزهای فایل ها و شاخه ها داشته باشند. کنترل دسترسی ACL لینوکس چیست Access

Read more…

بررسی دستور و فرمان chgrp از این دستور به منظور تغییر گروه فایل و شاخه مورد نظر استفاده می شود. شکل کلی آن همانند chown است: Chgrp [options] group_name file_name# به طور نمونه در مثال زیر گروه تمام فایل هایی که در مسیر /home/docs قرار دارند به گروه dba تغییر پیدا می کند. Chgrp -R

Read more…

بررسی مجوزها در سیستم عامل لینوکس linux (Set User ID) SUID همانگونه که می دانید در گنو/ لینوکس برای کاربران جهت اعمال محدودیت بر روی منابع سیستم مجوزهایی وجود دارد که شامل مجوزهای r,w و x است و برای هر یک از منابع سیستم این مجوزها در سه فیلد شامل مالک، گروه و سایر کاربران

Read more…

بررسی دستور chown از این دستور به منظور تغییر صاحب یا owner یک فایل یا شاخه استفاده می شود. در این دستور می توان به همراه مشخص کردن صاحب فایل، گروه معینی را هم به وی تخصیص داد. شکل کلی دستور chown به صورت زیر است: chown [options] owner [: group] file or folder_ name

Read more…

بررسی دستور umask توسط این فرمان مجوزهای پیش فرض فایل ها و شاخه های سیستم را در زمان ساخت آنها می توان مشخص کرد. در واقع این دستور نشان دهندۀ مجوزهایی است که فایل دارای آنها نیست. شکل کلی این دستور به صورت زیر است: # mask [options] mode از جمله سوئیچ های این دستور

Read more…

بررسی دستور chsh از این دستور می توان برای تغییر پوسته (shell) پیش فرض کاربر جاری استفاده کنید. سوئیچ –l این فرمان روی profile مربوط به login تغییر ایجاد می کند، به طوری که از این به بعد هر زمان کاربر به سیستم login کند با shell انتخابی توسط این فرمان بالا می آید که

Read more…

بررسی دستور chfn با استفاده از این دستور کاربر می توانداطلاعات شخصی خود مانند نام کامل، شمارۀ محل کار و …. را تغییر دهد که همۀ این تغییرات در فایل passwd اعمال می شوند. شکل کلی این دستور به صورت زیر است: chfn [options] UserID # برخی از سوئیچ هایی که می توانند با این

Read more…

بررسی دستور chroot به کمک این دستور می توانیم مسیر جاری پارتیشن ریشه را تغییر دهیم. کاربرد عمده این دستور زمانی است که در محیط یک توزیع قصد اتصال به پارتیشن ریشه یک توزیع دیگر و در نهایت قرار دادن پارتیشن ریشه آن به عنوان پارتیشن ریشه جاری را داریم. تنها ورودی این فرمان نقطه

Read more…