اکتیو دایرکتوری چیست – Active Directory اکتیو دایرکتوری اطلاعات مربوط به اشیاء شبکه را ذخیره و با ارائه یک ساختار سلسله مراتبی، زمینه سازماندهی دامنه ها و منابع را به سادگی فراهم می نماید. آموزش اکتیو دایرکتوری چیست – Active Directory بر شناخت سرویس اکتیو دایرکتوری و اجزاء مرتبط با آن، به همراه توصیفی از سرویس

Read more…