مفهوم اکتیودایرکتوری و سرویس های Active Directory اکتیودایرکتوری Active Directory Domain Sevices و سرویس های مرتبط با آن، پیش نیاز و شکل دهنده ی شبکه های سازمانی بر اساس ویندوز سرور می باشند. AD DS و سرویس های مشابه، اطلاعاتی در مورد کاربران، کامپیوترها و سرویس های شبکه را نگهداری می کنند. این سرویس ها

Read more…

اکتیو دایرکتوری چیست – Active Directory اکتیو دایرکتوری اطلاعات مربوط به اشیاء شبکه را ذخیره و با ارائه یک ساختار سلسله مراتبی، زمینه سازماندهی دامنه ها و منابع را به سادگی فراهم می نماید. آموزش اکتیو دایرکتوری چیست – Active Directory بر شناخت سرویس اکتیو دایرکتوری و اجزاء مرتبط با آن، به همراه توصیفی از سرویس

Read more…