آموزش کرون جاب (Cron Jobs) در دایرکت ادمین گاهی نیاز است برخی فایل های php در هاست، در زمان های خاص و به صورت منظم اجرا شوند. برای مثال اگر در نظر دارید یک دستور هر ساعت یا هر روز یا هر ماه و یا هر سال اجرا شود در این حالت باید از کرون

Read more…