بررسی فایل /etc/shadow فایل shadow و فایل passwd دو فایل به هم مرتبط هستند که اطلاعات مربوط به کلمه عبور کاربر در فایل shadow قرار می گیرد. مجوز این فایل 700 است تا کاربران دیگر نتوانند این فایل را خوانده و یا تغییری در آمن اعمال کنند. کلمه عبور هر یک از کاربران به شکل

Read more…