ویرایش اخطارها با Error pagesدر سی پنل این بخش از سیستم مدیریت میزبانی شما اجازه می دهد صفحات HTML بوجود آورید که هنگام آمدن یک اخطار برای بازدید کننده نمایش داده شود. به طور مثال می توانید خطای File not found را تغییر دهید، آرم خود را در این صفحه قرار دهید و یا هر

Read more…