LDAP چیست Lightweight Directory Access Protocol مقیاس پذیری و قابلیت یک پارچه سازی اکتیو دایرکتوری، از استانداردهایی برای قالب های نام گذاری و عملکردهای دایرکتوری، به خصوص LDAP – Lightweight Directory Access Protocol استفاده می کند. LDAP در سال 1990 توسط IETF عرضه شد، تا پیاده سازی X.500 در ایمیل را آسان نماید (X.500 استانداردی

Read more…