بررسی فایل /etc/passwd احراز هویت همۀ کاربران محلی یک سیستم از طریق این فایل انجام می شود که در هر سطر آن مشخصات هر کاربر در زمان ساخت و پس از آن ذخیره می گردد. با اضافه شدن هر کاربر در سیستم یک سطر به سطرهای این فایل اضافه می شود. این بدان معناست که

Read more…