اسکیما اکتیودایرکتوری Schema چیست Schema اکتیو دایرکتوری مشخص کننده اشیائی است که می توانند در اکتیودایرکتوی ذخیره شوند؛ همچنین انواع مختلف از اشیاء مشابه در اکتیودایرکتوری را مشخص کنند: کاربر چیست؟ گروه چه ویژگی ها و و مشخصاتی دارد؟ اکتیودایرکتوری از یک Schema کلی و پایه نشأت می گیرد که می توان برای رفع نیازهای

Read more…