مشاهده خطای Unrecognized attribute ‘targetFramework’. Note that attribute names are case-sensitive در صورت مشاهده خطای فوق بر روی وب سایت خود که معمولا پس از بارگذاری فایل web.config رخ می دهد، لازم است اطمینان حاصل فرمایید نسخه ASP.NET تنظیم شده برای وب سایت شما با نسخه ASP.NET  ذکر شده در فایل web.config یکسان باشد. معمولا

Read more…