حذف فایل یا فولدر بوسیله File Manager ابتدا با استفاده از یوزر و پسورد خود وارد WebsitePanel شوید. چک باکس فایل یا فولدر های مورد نظر را فعال نمایید. گزینه Delete را در بین موارد موجود در منو بالای صفحه انتخاب کنید. دکمه Delete را در پیام نمایان شده، برگزینید. حذف فایل یا فولدر بوسیله

Read more…

ایجاد فولدر بوسیله File Manager ابتدا با استفاده از یوزر و پسورد خود وارد WebsitePanel شوید. به محلی که تمایل دارید فایل در آن ایجاد گردد، مراجعه نمایید. گزینه Create Folder را در بین موارد موجود در منو بالای صفحه انتخاب کنید. نام فولدر را در فیلد Folder Name، وارد نمایید. دکمه Create را برگزینید.

Read more…

ایجاد فایل بوسیله File Manager ابتدا با استفاده از یوزر و پسورد خود وارد WebsitePanel شوید. به محلی که تمایل دارید فایل در آن ایجاد گردد، مراجعه نمایید. گزینه Create File را در بین موارد موجود در منو بالای صفحه انتخاب کنید. نام فایل را در فیلد File Name، وارد نمایید. (چنانچه تمایل داشته باشید

Read more…

انتقال فایل یا فولدر بوسیله File Manager ابتدا با استفاده از یوزر و پسورد خود وارد WebSitePanel شوید. چک باکس فایل یا فولدر های مورد نظر را فعال نمایید. گزینه Move را در بین موارد موجود در منو بالای صفحه انتخاب کنید. یک بار کلیک چپ را بر روی فیلد Destination Folder، اعمال نمایید. مقصد

Read more…

تهیه کپی از فایل یا فولدر File Manager ابتدا با استفاده از یوزر و پسورد خود وارد WebsitePanel شوید. چک باکس فایل یا فولدر های مورد نظر را فعال نمایید. گزینه Copy را در بین موارد موجود در منو بالای صفحه انتخاب کنید. یک بار کلیک چپ را بر روی فیلد Destination Folder، اعمال نمایید.

Read more…

بازگشایی فایل های فشرده File Manager ابتدا با استفاده از یوزر و پسورد خود وارد WebsitePanel شوید. چک باکس فایل یا فایل های مورد نظر را فعال نمایید. گزینه Unzip در بین موارد موجود در منو بالای صفحه را انتخاب کنید. بازگشایی فایل های فشرده File Manager

فشرده سازی فایل یا فولدر بوسیله File Manager چک باکس فایل یا فولدر های مورد نظر را فعال نمایید. گزینه Zip را در بین موارد موجود در منو بالای صفحه انتخاب کنید. نام مورد نظر جهت ذخیره سازی را وارد نموده و سپس دکمه Zip را انتخاب نمایید. فشرده سازی فایل یا فولدر بوسیله File

Read more…

بارگذاری فایل یا فولدر بوسیله File Manager در بین موارد موجود در منو بالای صفحه، گزینه Upload را برگزینید. در بخش Upload File، به ازای هر فایل، دکمه Choose File را برگزینید و در ادامه فایل مورد نظر را از درون کامپیوتر شخصی، انتخاب کنید. دکمه Upload را انتخاب کنید. نکته: جهت بارگذاری فایل های

Read more…

مدیریت فایلها بوسیله File Manager ابتدا با استفاده از یوزر و پسورد خود وارد WebsitePanel شوید. در بخش Hosting Spaces، آیکن File manager را انتخاب کنید. نام دامنه مورد نظر را از لیست موجود انتخاب نمایید. وارد فولدر wwwroot شوید. در این مرحله می توانید به محلی که فایل یا فولدر در آن قرار دارد

Read more…

تغییر سطوح دسترسی از طریق File Manager ابتدا با استفاده از یوزر و پسورد خود وارد WebsitePanel شوید. با استفاده از راهنمای ورود به File Manager به محل فایل یا فولدر مورد نظر مراجعه نمایید. آیکون قفل مانند مقابل فایل یا فولدر مورد نظر را انتخاب کنید. حال می توانید نسبت به اعمال سطوح دسترسی

Read more…